โรงเรียนบ้านดอยแก้ว ศึกษาดูงานนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ของเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูน เป็นวิทยากรนำชมนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รวมจำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงานจัดนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ รวมไปถึงสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองและสังคม การเข้ามาของอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น อันก่อให้เกิดการพัฒนาให้ทัดเทียมอารยประเทศ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของท้องถิ่นและประเทศไทย สร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากนิทรรศการอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2565 ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้านหน้าฝั่งตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. และขอความร่วมมือผู้มาเยี่ยมชมนิทรรศการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อความปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูน โทร. 053-511-013 ต่อ 115 หรือ 053-561-524 ในวันและเวลาราชการ