เทศบาลเมืองลำพูน ติวเข้มบุคลากรทางศึกษา อบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการสอน เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Coding ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ โดยณะผู้บริหารได้มอบนโยบายการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการสอน เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยมีการอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นใน iPad รวมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับครูสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความพร้อมด้าน ICT Literacy อย่างมืออาชีพ ซึ่งการศึกษาในปัจจุบันต้องปรับตัวให้เท่าทันยุคสมัย เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากในด้านการศึกษา ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าถึงแหล่งทรัพยากรความรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน และผู้สอนต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จึงได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในเรื่องการจัดการศึกษาแนวใหม่ สร้าง นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังสามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ