เทศบาลเมืองลำพูน ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ตรวจ ATK พนักงานทุกคน สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาติดต่อราชการและประชาชน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่  เทศบาลเมืองลำพูนทุกคน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit หรือ ATK ซึ่งคณะผู้บริหารของเทศบาลฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรในเทศบาลและประชาชนในระดับสูงสุด โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร ตลอดจนแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นสำคัญมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้จัดตั้งทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและทันท่วงที และยังคงใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น โดยมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงานเป็นประจำ วางจุดบริการแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตลอดจนให้บุคลากรในเทศบาลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ

ล่าสุดกิจกรรมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้ เป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองลำพูนทุกคน ทั้งหมด 230 คน ผลเป็นลบ Negative ทุกราย และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยทำให้ไม่มีผลกระทบกับการทำงาน สามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน