กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมรับฟังความคิดครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย ในครั้งที่ 2 (ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2) เพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในการนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรี  เมืองลำพูน ได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาขับเคลื่อนพื้นที่ในเขตเทศบาลที่สอดคล้องกับการดำเนินการ ตามโครงการฯดังกล่าว จากนั้น นายณรงค์ ทาอุปรงค์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ และได้รับเกียรติจาก นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน กล่าวเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดลำพูน) มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาพื้นที่จากนโยบายการขับเคลื่อนระดับชาติของรัฐบาล เป็นเมืองที่มีความสำคัญโดดเด่นหรือเมืองที่ความเหมาะสมและศักยภาพในการเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ที่ 2 นี้อยู่ในกระบวนการศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาการ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้บริษัทไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดลำพูน มีจำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ คือ

  1. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำกวง (หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  2. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบริเวณกู่ช้าง กู่ม้า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  3. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบริเวณลานเจ้าแม่จามเทวี (บริเวณตลาดสดหนองดอก) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  4. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  5. โครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  6. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำปิง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  7. โครงการก่อสร้างถนนทางขึ้นวัดพระพุทธบาทตากผ้าระยะทาง 4 กิโลเมตร อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  8. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบริเวณวัดบ้านปวง (วัดบ้านเกิดของครูบาศรีวิชัย) ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน