เทศบาลเมืองลำพูน อบรมผู้บริหารและพนักงาน เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพ มุ่งสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร และหัวหน้างานเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กรยุคใหม่ โดยรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การบริหารงานท้องถิ่นในภาวะวิกฤตโควิด-19” โดยมี ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ จากสถาบันพระปกเกล้า เป็นวิทยากร จากนั้นรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การบริหารองค์กรท้องถิ่นในฝัน และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นพร้อมนำเสนอ โดยมีนางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นวิทยากร และรับฟังการบรรยายหัวข้อ “พฤติกรรมความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในหน่วยงานและโทษทางวินัย” โดยมีนายมนต์ชัย วสุวัต อดีตผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากร

ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ให้สามารถพัฒนางานและปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ที่ขับเคลื่อนการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรียนรู้การปรับรูปแบบการทำงานเพื่อรับมือกับโควิด-19 ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานและความก้าวหน้าขององค์กรไปพร้อมกัน มุ่งสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างยั่งยืน