เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมประชาคม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการจัดประชุมประชาคม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน และประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง (พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองลำพูน) เพื่อระดมความคิดเห็น และรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อที่นำข้อมูลที่สำคัญมารวบรวมและพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งมีการนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และสรุปโครงการ/กิจกรรมที่ได้จากการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกองสวัสดิการสังคม จากนั้นนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน และประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่น และนำข้อสรุปที่ได้จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองลำพูนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงต่อไป