นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น. นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อรับฟังรายงานงบประมาณของสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน และหารือร่างกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำพูน