เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน  นายสำราญ นวชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 และเรื่องเสนอใหม่ ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

**********************************