เทศบาลเมืองลำพูน ตรวจ ATK พนักงานทุกคน และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสำนักงาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาติดต่อราชการและประชาชน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองลำพูนทุกคน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit หรือ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงานในสำนักงาน ซึ่งคณะผู้บริหารฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชน โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามวิถีใหม่ควบคู่กับมาตรการป้องกันโรค เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร ตลอดจนแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยที่ผ่านมาเทศบาลฯ มีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและทันท่วงที และยังคงใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น โดยมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงานเป็นประจำ วางจุดบริการแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ตลอดจนให้บุคลากรในเทศบาลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ และทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน