โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน เยี่ยมชมนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ของเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูน เป็นวิทยากรนำชมนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดยมีคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานจัดนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อบอกเล่า  เรื่องราวการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองและสังคม การเข้ามาของอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น อันก่อให้เกิดการพัฒนาให้ทัดเทียมอารยประเทศ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของท้องถิ่นและประเทศไทย สร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากนิทรรศการอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้านหน้าฝั่งตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. และขอความร่วมมือผู้มาเยี่ยมชมนิทรรศการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อความปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูน โทร. 053-511-013 ต่อ 115 หรือ 053-561-524 ในวันและเวลาราชการ