ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองลำพูน