ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดการคัดเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 7 ชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนเทศบาล พ.ศ.2564