เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 ซึ่งจัดโดย กองสวัสดิการสังคม โดยมีระเบียบวาระการประชุม เพื่อชี้แจงการเลือกคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 โดย เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ตลอดจน การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายในเทศบาลเมืองลำพูน  ทั้งนี้ เพื่อให้การประสานการทำงาน ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ ผู้นำชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน ทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน   อย่างยั่งยืน  โดยมีผู้นำชุมชน, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และภาคีเครือข่าย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน