เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า)   นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้า      ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ  ส่วนท้องถิ่น และเทศบาลเมืองลำพูน โดย นางทิพย์วรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่  ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐาน การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งในปีนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้จัดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย พร้อมกันทั่วประเทศ