โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงจัดงานปัจฉิมนิเทศและมอบใบสัมฤทธิบัตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565  โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงจัดงานปัจฉิมนิเทศและมอบใบสัมฤทธิบัตร นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายสิริวุฒิ คำธิตา  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางทิพย์วรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นางศิรินารถ โพธิ์อยู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง พนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

ในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 3 สำเร็จการศึกษา จำนวน 22 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำเร็จการศึกษา จำนวน 32 คน ในโอกาสนี้ ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน   ที่มีผลการเรียนดีเด่น และได้กล่าวให้โอวาท เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา  โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในระดับปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  โดยใช้แนวคิดReggio Emilia เข้ามาเป็นฐานในการพัฒนา  สำหรับระดับประถมศึกษาได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความ