โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมจัดพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565  โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมจัดพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม  โดยมี  นายสิริวุฒิ  คำธิตา  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา แบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 , ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2564  รวมจำนวนทั้งสิ้น 139 คน