โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ ๒28 มีนาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและจัดงานพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานในพิธี  จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน  สร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป