เจ้าอาวาสวัดมหาวัน บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ต่อชีวิต ต่อลมหายใจ เพื่อใช้ในโครงการสวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลเมืองลำพูน

ครูบาประกอบบุญ สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย ช่วยต่อชีวิต ต่อลมหายใจ สำหรับผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อใช้ในโครงการสวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงผู้ด้วยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทำให้ผู้ประสบปัญหาต่างๆ ได้รับความช่วยเหลือ การบรรเทาความเดือดร้อน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข