เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะองค์กรคุณธรรม

เทศบาลเมืองลำพูนได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติการประเมินผลชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ในประเภทองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดลำพูน ที่แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการประสบความสำเร็จ มีบทบาท ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสร้างคนดีเพื่อสังคมดี ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม องค์กรจึงมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์  มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆ

นอกจากนี้ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ ชุมชนวัดมหาวัน และชุมชนวัดสังฆาราม ยังได้รับเกียรติบัตรประเภทชุมชนคุณธรรม คือเป็นชุมชนที่แสดงเจตนารมณ์และดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาชุมชน ซึ่งผลการดำเนินการมีการพัฒนาต่อยอดเป็นลำดับไปรวมถึงเกียรติบัตรประเภทชุมชนส่งเสริมคุณธรรม อาทิ ชุมชนวัดจามเทวี ชุมชนวัดหนองเส้ง ชุมชนวัดช้างรอง ชุมชนวัดสวนดอก และชุมชนบ้านหลวย เป็นชุมชนที่มีกระบวนการพัฒนาชุมชนที่ได้มาตรฐานและผลของการดำเนินงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในชุมชนที่ส่งผลให้ความดีเพิ่มขึ้นปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจ โดยมีแนวคิดให้“คุณธรรม   นำการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่ “สังคมคุณธรรม” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่ไปกับการปฏิรูปที่สำคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ การดำเนินชีวิตและมีจิตสำนึกร่วม ในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่น และสร้าง “สังคมคุณธรรม”ที่น่าอยู่ต่อไป