เทศบาลเมืองลำพูน เป็นสื่อกลางรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า นำไปผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อทำอักษรเบรลล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย และเป็นสื่อกลางรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วที่ได้จากการคัดแยกขยะมูลฝอยและจากการบริจาค เพื่อจัดส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด สำหรับนำไปทำสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์แก่ผู้พิการทางการมองเห็น

โดยมีหน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ), บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด, องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง และประชาชนร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ โดยปีที่ผ่านมา ปี 2562 ได้บริจาคปฏิทินเก่า จำนวน 133 กิโลกรัม, ปี 2563 จำนวน 256 กิโลกรัม, ปี 2564 จำนวน 504 กิโลกรัม ล่าสุดปี 2565 บริจาคปฏิทินเก่าจำนวน 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 784 กิโลกรัม ซึ่งมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมากขึ้นทุกปี เพื่อร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคม นำปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าไปสร้างคุณค่าใหม่ ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ เพิ่มโอกาสที่จะช่วยฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น รู้จักการเป็นผู้ให้และส่งต่อกำลังใจ ตลอดจนเป็นการแบ่งปันความสุข มอบโอกาสทางการศึกษา เพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บกพร่องทางการมองเห็นต่อไป