เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกชุมชน ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและ  สิ่งแวดล้อม จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการ“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”ประจำปี 2565 เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองลำพูน รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ โดยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง ๑๗ ชุมชน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม -19 เมษายน 2565 และกรณีที่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการตามกำหนดการข้างต้น ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในรายที่ตกค้าง ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ในวันที่ 20 เมษายน 2565 และให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันเพื่อรับบริการ

ทั้งนี้ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถควบคุมป้องกันได้ โดยการป้องกันที่ดีคือการระวังไม่ให้ถูกสัตว์กัด หรือถูกน้ำลายของสัตว์ รวมทั้งการนำสัตว์เลี้ยงที่มีอายุครบ ๒ เดือนขึ้นไปมารับบริการ และควรได้รับการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์สู่คน ตลอดจนเป็นการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ