เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัดลำพูน โดยมี นายสุพจน์  ศรีงามเมือง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 5 เป็นประธานในพิธีฯ นำผู้ร่วมงานลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จากนั้น มีการมอบประกาศเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณที่ส่งเสริมและสนับสนุน “กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต” ตามโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี 2565 ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน โดย นางทิพวรรณ  ความสุข  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ได้รับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง สนง.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน , สนง.กศน.จังหวัดลำพูน และชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดลำพูน และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการหลักสูตรด้านการทุจริต ศึกษาโดยใช้กลไกลการเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โดย สนง.กศน.เมืองลำพูน  โดยศูนย์การเรียนรู้ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และคนในชุมชน เป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน “การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้น ณ หอสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดลำพูน