เทศบาลเมืองลำพูนดำเนินการคัดเลือกกรรมการชุมชนใหม่ ตามที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ชุมชน เพื่อประสานการทำงาน และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการคัดเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสันป่ายางหลวง, ชุมชนหนองเส้ง, ชุมชนประตูลี้, ชุมชนมหาวัน, ชุมชนท่าข่าม-บ้านฮ่อม,    ชุมชนชัยมงคล และชุมชนช่างฆ้อง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้ง 7 ชุมชน  ที่เดินทางมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง แสดงออกถึงการมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่การคัดเลือกกรรมการชุมชนผู้ที่จะทำหน้าที่ดูแล ประสานงาน สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลและประชาชนในชุมชน

ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการชุมชนในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 โดยกรรมการชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกนั้นจะมีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 8 ปี นับแต่วันเลือกกรรมการชุมชน ทั้งยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการต่างๆ ของเทศบาลและชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์อย่างยั่งยืนต่อไป