เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบ เสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ตามที่เทศบาลเมืองลำพูนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อประชุมทำความเข้าใจในรูปแบบและกระบวนการดำเนินโครงการ และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน

ทั้งนี้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน หมายถึงเมืองที่มีการพัฒนาแบบองค์รวมอย่างบูรณาการ และสมดุลในทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของกำรมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งกำรเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งปี 2562 ที่ผ่านมา นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2562 เทศบาลฯ จึงมีการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศและระดับอาเซียน และต่อยอดการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองให้ยั่งยืนต่อไป