เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมประเพณีดำหัวครูบาสังฆะ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ประจำปี 2565

ในวันที่ 16 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่  จัดกิจกรรมประเพณีดำหัวครูบาสังฆะและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ประจำปี 2565  สรงน้ำพระเทพรัตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ณ บริเวณสะดือเมือง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชองท้องถิ่นของจังหวัดลำพูน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งมีการรดน้ำดำหัว นายวรยุทธ์  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย 2565 เพื่อสืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด