เทศบาลเมืองลำพูน ตรวจ ATK คัดกรองพนักงานทุกคน หลังหยุดยาวสงกรานต์ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาติดต่อราชการและประชาชน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่  เทศบาลเมืองลำพูนทุกคน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit หรือ ATK ซึ่งคณะผู้บริหารของเทศบาลฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรในเทศบาลและประชาชนในระดับสูงสุด โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หลังหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งเทศบาลฯ มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงานเป็นประจำ วางจุดบริการแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตลอดจนให้บุคลากรในเทศบาลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ

ทั้งนี้ กิจกรรมตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ จะดำเนินการ 2 ครั้ง คือ วันที่ 18 เมษายน 2565 และ 22 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน ซึ่งหากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยทำให้ไม่มีผลกระทบกับการทำงาน สามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน