เทศบาลเมืองลำพูน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครบถ้วนทั้ง 17 ชุมชน ส่วนรายที่ตกค้างสามารถมารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่กองสาธารณสุข วันที่ 20 เม.ย.65

เทศบาลเมืองลำพูน โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการ“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”ประจำปี 2565 เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองลำพูน รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแล ตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ โดยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง ๑๗ ชุมชน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม -19 เมษายน 2565 และกรณีที่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการตามกำหนดการข้างต้น ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในรายที่ตกค้าง ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ในวันที่ 20 เมษายน 2565 และให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันเพื่อรับบริการ เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์สู่คน ตลอดจนเป็นการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ