เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมผู้นำชุมชน พร้อมแนะนำประธานชุมชนคนใหม่ เพื่อเตรียมทำงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565  เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565 ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินการในการพัฒนาท้องถิ่น และให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสานการทำงานระหว่างเทศบาลฯ ร่วมกับผู้นำชุมชนให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการสรุปผลการประชุมเลือกกรรมการชุมชนใหม่ ตามที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยปัจจุบันมีประธานชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 17 ชุมชน ได้แก่

 1. นายธงชัย ชัยศรีมา ประธานชุมชนไก่แก้ว
 2. พ.ต.ท. ประธาน พรพิริยะวงษ์ ประธานชุมชนสวนดอก
 3. นางจารุณี วัชรเนตร รักษาการประธานชุมชนพระคงฤาษี
 4. นางพัชรินทร์ ปะละใจ ประธานชุมชนช่างฆ้อง
 5. ด.ต.ประหยัด สุทธิแสน ประธานชุมชนบ้านหลวย
 6. นางชูพร ขันติพงศ์   ประธานชุมชนมหาวัน
 7. นายสุวัฒน์ เรืองขำ ประธานชุมชนประตูลี้
 8. ร.ต.ต.ปราชญ์ อินตาพรหม ประธานชุมชนสันดอนรอม
 9. นายพิรุณ จันทร์ธรรม   ประธานชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม
 10. นางศรีพรรณ ชัยนุ ประธานชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
 11. นางบุญทิวา เทียมราช ประธานชุมชนบ้านท่า-ท่านาง
 12. นางสาวเกษรา ลังกาพินธุ์ ประธานชุมชนศรีบุญเรือง
 13. นางจันจิรา มารัตน์ ประธานชุมชนสันป่ายางหน่อม
 14. นางประภาศรี วนิชกุล ประธานชุมชนจามเทวี
 15. นางรัชนีย์ สินธุผัด   ประธานชุมชนหนองเส้ง
 16. นายณัฐพงศ์ ละอองเอี่ยม ประธานชุมชนสันป่ายางหลวง
 17. นางสนธยา คุณาเจริญทรัพย์ ประธานชุมชนชัยมงคล