เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ UddC-CEUS และ สสส. จับมือเดินหน้าพัฒนาลำพูน “เมืองเดินได้ – เมืองเดินดี”

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นางสาว สุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ฟื้นใจเมืองลำพูนด้วยเมืองเดินได้เมืองเดินดี” ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดีลำพูน โดยเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC-CEUS) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงศักยภาพเมือง ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้แห่งอนาคต และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเทศกาลหรือกิจกรรมต่างๆภายในเมือง  ซึ่งข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้ จะนำไปผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาลำพูนสู่เมืองเดินได้-เดินดี เพื่อเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต

ทั้งนี้ “เมืองเดินได้ – เมืองเดินดี” คือเมืองที่สภาวะแวดล้อมองค์ประกอบต่างๆ ของเมืองที่เป็นมิตรกับการเดิน ซึ่งเทศบาลฯ พยายามสนับสนุนนโยบายสุขภาพด้วยการเดิน เพราะการเดินเท้าช่วยเพิ่มระดับกิจกรรมทางกาย และสร้างเสริมสุขภาพของผู้คนในชีวิตประจำวัน ที่สามารถทำได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดจนเพื่อพัฒนาความสวยงามของเมืองลำพูน เพิ่มพื้นที่สีเขียว สนับสนุนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินเที่ยวชมในเขตเมืองเก่า ลดการใช้ปริมาณยานพาหนะ ลดปัญหาความแออัดของเมือง ไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมสุขภาวะให้กับคนเมืองเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ทั้งในเชิงสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม