คำสั่งเทศบาลเมืองลำพูน ที่ 540/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต และดำเนินกิจกรรมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565