เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 “เทศบาล” หน่วยงานแห่งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เคียงข้างประชาชน”

วันที่ 24 เมษายน 2565 พุทธศักราช 2476 เป็นวันประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล”  เพื่อระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล

เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี  2565 ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์  ที่ 24 เมษายน 2565 ในช่วงเช้า นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง สักการะศาลพระภูมิของเทศบาลฯ พร้อมประกอบพิธี  ทางศาสนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันเทศบาล โดย รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้อ่านสารเนื่องใน วันเทศบาล ประจำปี 2565 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา เพื่อให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคำว่า   “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” รวมถึงบทบาทหน้าที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้ อีกภารกิจสำคัญของเทศบาลคือการสนับสนุนและผลักดันระบบการศึกษา โดยเฉพาะบุคลากรครูผู้อุทิศตนประสิทธิประสาทวิชาให้ความรู้แก่นักเรียน เนื่องในวันเทศบาลในปีนี้ เทศบาลเมืองลำพูนจึงมีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรด้านการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

จากนั้น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) โดยทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานทั้งหมด นับเป็นการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เกิดความรักความสามัคคี สมกับคำนิยามของความเป็นองค์กรปลอดภัย ห่างไกลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019