เทศบาลเมืองลำพูน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นตัวแทนการในการลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดลำพูน โดย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และเทศบาลเมืองลำพูน ณ บริเวณลานด้านในกลางอาคาร ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ พ.ศ.2561-2580 และตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

โดยมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นให้ส่วนราชการในจังหวัดลำพูน มีความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมกันขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลดการทุจริตคอรัปชั่น ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ ตลอดจนยกระดับเทศบาลเมืองลำพูนในการเป็นหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน