เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประชุมเพื่อรับฟังความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมคุณธรรม 17 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน และผู้แทนจากบริษัทโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ”  ถนนรอบเมืองนอก จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ถนนจิตตวงค์พันรังสรรค์  ถึงบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เพื่อการจัดระบบการจัดเก็บสายสื่อสารต่างๆ ทั้งยังเป็นการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุการเกิดไฟไหม้

เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน ด้วยสาธารณูปโภคใต้ดินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 บริเวณถนนอินทยงยศ เป็นถนนสายวัฒนธรรมของเมือง ,ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 บริเวณถนนในเขตเมืองเก่า , ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ถนนเจริญราษฎร์ฝั่งตะวันตก และระยะที่ 4 ปีงบประมาณ 2559 ถนนเจริญราษฎร์ฝั่งตะวันออก ความสำคัญและความโดดเด่นของโครงการ คือสามารถพัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในบริเวณเขตเมืองเก่าให้มีความเป็นระเบียบ รองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเมืองลำพูน รักษาเอกลักษณ์และปรับปรุงพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า รวมทั้ง ระบบเคเบิลใต้ดินจะทำให้การส่งกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีอายุการใช้งานยาวนาน สร้างความมั่นคงให้กับระบบจ่ายไฟฟ้าและความปลอดภัยของประชาชน