เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนและระบบสื่อสารทุกเครือข่าย นำร่องจัดระเบียบสารสื่อสารโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน และระบบสื่อสารทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองลำพูน นำร่องพื้นที่ถนนเทศบาลและถนนช่างฆ้อง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 และจะดำเนินการต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ 17 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ

สำหรับการจัดระเบียบสายสื่อสารฯในครั้งนี้ ได้คำนึงถึงปัจจัยทางด้านเทคนิค วิศวกรรม ความมั่นคงปลอดภัย  ของระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้สัญจรบนท้องถนนและแก้ไขปัญหาไฟไหม้สายต่างๆได้ ประชาชนมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรวมในเขตเทศบาลฯ โดยเฉพาะการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมนี้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองลำพูน ที่มุ่งหวังให้เมืองลำพูนเป็นเมืองไร้สายในอนาคต และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าต่อไป