เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน นายสำราญ นวชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 และเรื่องเสนอใหม่ ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน