นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนมอบนโยบายทางการศึกษาให้กับบุคลากรครูในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร มอบนโยบายทางการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประกอบด้วย บุคลากรครูและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้,โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม,โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง,โรงเรียนเทศบาลจามเทวี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้กำหนดเปิดทำการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนั้น เทศบาลฯ มีความห่วงใยบุคลากรครู และเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่จะต้องเข้าสู่การเรียนการสอนชั้นเรียนตามปกติ โดยเน้นย้ำให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ รักษามาตรฐานการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ให้นักเรียนได้รับความรู้ ทั้งด้านวิชาการและด้านนันทนาการอย่างสมดุลกัน พร้อมกำชับเรื่องความสะอาดปลอดภัยห่างไกลจากการแพร่ระบาดของโรคฯ ที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป ปิดท้ายด้วยการกล่าวให้กำลังใจบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถต่อไป

*******************************************************************