เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2565 เป็นการถวายสักการะ พระบรมธาตุหริภุญชัย ภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และศรัทธาประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัยฯ เป็นการถวายสักการะ พระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นพุทธสถานเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของคนลำพูน เป็นการสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ของจังหวัดลำพูนให้คงอยู่สืบไป

********************************