ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดแผนการออกตรวจประเมินร้านอาหาร – แผงลอยจำหน่ายอาหาร สำรวจข้อมูลการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และประชาสัมพันธ์ลดใช้ถุงพลาสติก ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565