เทศบาลเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการการจัดการเรียนการสอน สำหรับเปิดภาคเรียนของสังกัดเทศบาลฯ และความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ” ให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน คลื่นความถี่ FM 95 MHz

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน (สวท.ลำพูน) คลื่นความถี่ FM 95 MHz ผ่านช่องทาง Line application เกี่ยวกับมาตรการการจัดการเรียนการสอนสำหรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันแรกของการเปิดการสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เทศบาลเมืองลำพูนได้เข้มงวดเกี่ยวกับมาตรการคัดกรองบุคลากรครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน โดยการตรวจ ATK ก่อนเข้าชั้นเรียน บุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน บริเวณถนนรอบเมืองนอกจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ถนนจิตวงศ์พันธ์รังสรรค ถึงบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ระมัดระวัง และอาจไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรบริเวณเส้นทางการดำเนินโครงการดังกล่าวชั่วคราว จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

****************************************************************************