เทศบาลเมืองลำพูนรับการตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก (รอบที่ 2) สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก(รอบที่ 2) รางวัลบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom Video Conference จากคณะตรวจประเมิน ออนไลน์เชิงลึก โดยเทศบาลเมืองลำพูนได้นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมตอบข้อซักถามที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การตรวจประเมินในรอบสุดท้ายต่อไป