เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 8/2565 ประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ซึ่งจัดโดย กองสวัสดิการสังคม โดยมีระเบียบวาระการประชุม เพื่อชี้แจงการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการ, การประชาสัมพันธ์ ระบบการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้รับทุนการศึกษาของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย เจ้าหน้าที่กองการศึกษา รวมถึง ดำเนินการเปลี่ยนสัญญาณเสียงตามสายของเทศบาลเมืองลำพูน โดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตลอดจนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายในเทศบาลเมืองลำพูน ทั้งนี้ เพื่อให้การประสานการทำงาน ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับผู้นำชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน ทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานอย่างยั่งยืน โดยมีผู้นำชุมชน, คณะผู้บริหาร และภาคีเครือข่าย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน