เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่”

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่” ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบ  Zoom Video Conference โดย นายสุทธินันท์  สาริมาน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย ๑. การปฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการทุจริตในท้องถิ่นไทย”  โดย ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย ประธานอนุกรรม ป.ป.ช. ด้านพัฒนาและส่งเสริม ธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดย นางสุวิมล สุจริต เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ  ๓. แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับ อปท. โดย นายสุริยะ หินเมืองเก่า ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปิดท้ายด้วย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนร่วมบรรยาย  เรื่อง“SMART CITY เมืองอัจฉริยะ”

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องให้ความสำคัญ และดำเนินงานภายใต้การควบคุม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการทุจริตและประพฤติมิชอบในอนาคต โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม ๒๗ เทศบาลเมืองลำพูน