เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับจังหวัดลำพูน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดพิธีเปิดการดำเนินโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จังหวัดลำพูนร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูนและการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จัดพิธีเปิดการดำเนินโครงการ“๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นโครงการ ที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย , นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ,นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทย เขตที่ ๑๕ ,นายสมเจตน์ เปลื้องนุช ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง, นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการ และข้าราชการในพื้นที่ร่วมพิธี
โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวต้อนรับในฐานะผู้ดูแลพื้นที่ดำเนินโครงการฯ นายนคร โชติกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเพื่อจัดทำเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ โอกาสนี้ได้รับเกียรติ จาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการดำเนินโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” พร้อมตัดริบบิ้นเปิดพิธีอย่างเป็นทางการ และเยี่ยมชมนิทรรศการเรื่อง การดำเนินโครงการ กฟภ.และการพัฒนา/การใช้ประโยชน์ของถนนเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดลำพูน พร้อมแนวคิดการพัฒนาเมืองเก่าลำพูน
จากนั้น นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นปีบ) เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับ ๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติของจังหวัดลำพูน ที่มีพื้นที่ดำเนินการบนถนนรอบเมืองนอกตั้งแต่หน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูนไปจนถึง เชิงสะพานท่านาง เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจหรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีระยะทางดำเนินการทั้งสิ้น ๒.๒ กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาระบบการจ่ายไฟฟ้าให้สามารถรองรับการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองลำพูน ด้วยการจัดระเบียบสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ลดปัญหาสายสื่อสารหรือสายไฟฟ้าที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดลำพูนในอนาคต