เทศบาลเมืองลำพูนเตรียมความพร้อมทีมงานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน และพัฒนาเมืองลำพูนให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ  ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมมอบนโยบาย การพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดตั้งคณะทำงานด้าน IT ของเทศบาลฯ โดยนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนกล่าวว่า ปัจจุบันองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่างๆจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบราชการและการให้บริการประชาชนที่มีความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่าย โดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเอง ซึ่งภารกิจต่อไปของเทศบาลฯคือการพัฒนาระบบการติดต่อราชการผ่านช่องทางที่สะดวกมากขึ้น พร้อมได้วางแนวทางให้ทีมงานฯเตรียมความพร้อมทุกด้านหมั่นศึกษาข้อมูลความจำเป็น หรือปัญหาอุปสรรคที่มีให้พร้อม เพื่อยกระดับระบบการให้บริการผ่าน Application ที่ทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานและการบริการที่ตรงกับยุคสมัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

 

*************************