เทศบาลเมืองลำพูนประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูนจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองลำพูน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังการชี้แจงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงมีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือพัฒนาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพต่อไป จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม ๒๗ เทศบาลเมืองลำพูน