ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ บริวณสนามกีฬาซอย 8 และซอย 8/1