เทศบาลเมืองลำพูนร่วมประชุมรับฟังแนวทางการให้บริการระบบบริหารงาน และการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวอร์ชัน 2

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565  นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการให้บริการระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวอร์ชัน 2 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายณัฐวัชร์  วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าววัตถุประสงค์การประชุม และแนวทางการให้บริการระบบบริหารงาน และการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวอร์ชัน 2  อาทิ ระบบรับเรื่องแจ้งร้องเรียน , ระบบการขออนุญาตปลูกสร้าง , ระบบการขอใบรับรองสาธารณสุข , ระบบชำระค่าเก็บขยะ/บำบัดน้ำเสียและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบการให้บริการผ่าน Application ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานและการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองลำพูน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม  27 เทศบาลเมืองลำพูน