เทศบาลเมืองลำพูนได้รับมอบเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environment Heath Accreditation:EHA) ประจำปีงบประมาณ 2563 และ 2564

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นางทิพวรรณ ความสุข   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากโครงการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environment Heath Accreditation:EHA) ประจำปีงบประมาณ 2563 และ ปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดยภาษเดช  หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้ผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) จำนวน 2 ปีติดต่อกัน จากการประเมินของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และได้รับหนังสือรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ เทศบาลเมืองลำพูนยังได้รับมอบป้ายและใบประกาศเกียรติคุณตลาดนัดน่าซื้อ (Temporaty Market) และอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Heath) ในปีงบประมาณ 2564 จากการดำเนินการข่วงพระเจ้าเพ้อเร่อ สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานหลักวิชาการ รวมถึงให้มีการจัดการเพื่อรองรับการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี เกิดระบบและคุณภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นำไปสู่การลดความเสี่ยงสุขภาพที่เกิดจากปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดำเนินงาน 9 ประเด็นงาน คือ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร ,การจัดการน้ำบริโภค ,การจัดการสิ่งปฏิกูล ,การจัดการมูลฝอย ,การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ,การจัดการเหตุรำคาญ ,การจัดการกิจการที่เป็นอันตราย ,การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ,และการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน