เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ UddC-CEUS และสสส. ประชุมสรุปกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “ฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้-เมืองเดินดี”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ UddC-CEUS และสสส. ประชุมสรุปกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “ฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้-เมืองเดินดี”

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้เมืองเดินดี”    ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดีลำพูน โดยเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC-CEUS) นำโดย ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมประชุมสรุปกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และร่วมกันอภิปรายเสนอความคืบหน้าของโครงการฯ รวมทั้งได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจเมืองลำพูนบริเวณจุดยุทธศาสตร์บริเวณทางเลียบแม่น้ำกวง ถนนอินทยงยศ ถนนรอบเมืองในหน้าวัดพระธาตุ และถนนรถแก้วข่วงพันปี ซึ่งข้อเสนอแนะจากการประชุมและการลงพื้นที่ครั้งนี้ จะนำไปผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาลำพูนสู่เมืองเดินได้-เดินดี เพื่อเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต

ทั้งนี้ “เมืองเดินได้ – เมืองเดินดี” คือเมืองที่สภาวะแวดล้อมองค์ประกอบต่างๆ ของเมืองที่เป็นมิตรกับการเดิน ซึ่งเทศบาลฯ พยายามสนับสนุนนโยบายสุขภาพด้วยการเดิน เพราะการเดินเท้าช่วยเพิ่มระดับกิจกรรมทางกาย และสร้างเสริมสุขภาพของผู้คนในชีวิตประจำวัน ที่สามารถทำได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดจนเพื่อพัฒนาความสวยงามของเมืองลำพูน เพิ่มพื้นที่สีเขียว สนับสนุนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินเที่ยวชมในเขตเมืองเก่า ลดการใช้ปริมาณยานพาหนะ ลดปัญหาความแออัดของเมือง ไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมสุขภาวะให้กับคนเมืองเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ทั้งในเชิงสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
********************************