เทศบาลเมืองลำพูนร่วมประชุมรับฟังแนวทางการให้บริการระบบบริหารงาน และการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวอร์ชั่น 2

เทศบาลเมืองลำพูนร่วมประชุมรับฟังแนวทางการให้บริการระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวอร์ชั่น 2

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการให้บริการระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวอร์ชั่น 2 (Local Gov V.2) ผ่านระบบ Video Conference โดยมีระยะเวลาการอบรม 2 วัน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 สำหรับหน่วยงาน ที่ใช้ระบบเวอร์ชั่น 1 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 สำหรับหน่วยงานใหม่ ไม่เคยใช้ระบบ เวอร์ชั่น 1

โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๒ หลักสูตรการใช้งาน คือ ๑. Workshop สำหรับผู้ดูแลระบบ เช่น ลงทะเบียนและยืนยันตัวบุคคล, การตั้งค่าระบบ ,การจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ ,การจัดการเอกสารเผยแพร่,การจัดการปฏิทันวันหยุดหน่วยงาน  ๒. Workshop หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งาน อาทิ การใช้งานระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(OSS) ,การใช้งานระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะ/ ค่าบำบัดน้ำเสีย ,การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์,การใช้งานระบบขอใบอนุญาตก่อสร้างและการใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการแจ้งฯ

การอบรมในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้ระบบบริหารงานฯ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองลำพูน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในอนาคต จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 17 เทศบาลเมืองลำพูน